Finansal Planlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Finansal Planlama Nedir, Nasıl Yapılır?
03 Eyl 2021


Finansal planlama bir şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyacı olan kaynakları, bu kaynakları ne zaman ve nasıl kullanılacağını belirlediği bir iş plan sürecidir. Finansal planlama ve konsolidasyon ile şirketler mali olarak eksik ve güçlü yanlarını ortaya koymaya çalışır. Bunun için ise bilanço ve gelir tablosu, oran analizi, nakit akış analizi gibi belirli araçlardan faydalanılır. GTech olarak bu yazımızda, finansal planlamaya ve bu planlamanın nasıl yapıldığına yer verdik.

Finansal Planlama Nedir?

Finansal planlama, bir şirketin geleceğini belirleyen kararların alındığı planlama sürecinin bir parçasıdır. Finansal planlama süreci yöneticilerin yatırım kararları almasına, somut hedefler belirlemesine ve belirli performans standartları oluşturmasına olanak sağlar. Finansal planlamanın yapılmasının amacı risklerin en aza indirilmesi değil, hangi risklerin alınmaya değer olduğunun belirlenmesidir. Finansal planlama sürecinde ele alınan temel unsurlar şu şekildedir:

> Nakit Akışı: Nakit akışı etkin bir finansal planın temelini oluşturur. Birçok şirket finansal planlama sürecinde muhasebe verilerinden ve tablolarından faydalanarak nakit akışında likidite, esneklik, risk durumu gibi konulara odaklanılır.

> Bölümlere Ayrılmış Analiz: Özellikle büyük şirketlerde finansal planlama süreci şirketin bölümlerine ayrılır. Bu aşamada, her bir bölümün toplam nakit akışı, yatırım, finansman gibi konuları üzerinde ayrı ayrı durulur.

> Senaryo Analizi: Çeşitli etkenlerin şirket üzerindeki olası etkilerini belirlemek için senaryo analizleri kullanılır. Söz konusu senaryo analizleri genellikle iyimser ve kötümser senaryolar şeklinde uygulanır.

> Zaman Dilimleri: Finansal planlama hem kısa hem de uzun vadeli olarak yapılabilir. Kısa vadeli planlamada şirket esnekliği korunurken nakit ihtiyaçlarının en etkili şekilde nasıl karşılanacağı belirlenir. Uzun vadeli planlamada ise riske göre getirinin azamileştirilmesi, likidite ve esneklik konuları üzerine odaklanılır.

Finansal Planlama Türleri Nelerdir?

Kontrol ve koordinasyonu sağlayan bir araç olan finansal planlama, bir şirketin hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmesinde büyük bir önem taşır. Finansal planlama sürecinin iki temel boyutu şirketin nakit bütçesinin düzenlenmesi ile ilgili olan nakit planlaması ve proforma finansal tablolar aracılığıyla gerçekleştirilen kâr planlamasıdır. Bu süreçte, finansal planlamalar uzun vadeli ve kısa vadeli olarak gerçekleştirilir. Uzun vadeli ve kısa vadeli finansal planlar şu şekilde özetlenebilir:

Uzun Vadeli Finansal Planlar: Uzun vadeli finansal planlar, hedeflenen uzun süreli finansal faaliyetler ve söz konusu faaliyetler sonucu ortaya çıkan finansal etkilerden oluşur. Bu tür planların süresi 2 ila 10 yıl arasında değişebiliyor. Uzun vadeli finansal planlar araştırma ve geliştirme faaliyetleri, sabit varlık yatırımları ve temel finansman kaynakları, pazarlama ve ürün geliştirme çalışmaları gibi konuları içerir. Uzun vadeli finansal planlar yıllık bütçeler ve kâr planlarıyla desteklenir.

Kısa Vadeli Finansal Planlar: Üretim döngüleri kısa ve faaliyet riski yüksek olan işletmeler daha kısa süreli planlama dilimlerini tercih ederler. Kısa vadeli finansal planlar, planlanmış kısa süreli finansal faaliyetler ve söz konusu faaliyetlerin finansal etkilerinden oluşur. Genellikle 1 ila 2 yıl süreyle oluşturulan bu planların oluşturulmasındaki temel veriler satış tahminleri, faaliyet ve finansal verilerdir. Faaliyet bütçeleri, nakit bütçesi ve proforma finansal tablolar kısa vadeli finansal planlamanın temel çıktılarıdır.

Finansal Planlama Nasıl Yapılır?

Finansal planlama, kısa vadeli ve uzun vadeli planlara bağlı olarak yapılır. Kısa vadeli planlama kâr planlaması ve bütçeyi içerdiği için genellikle kullanılan finansal araçlar proforma gelir tablosu ve nakit akış bütçesidir. Uzun vadeli planlama ise daha çok satışların artırılması, kârlılığın sürdürülmesi, stratejik hedefler gibi konuları kapsıyor. Bu nedenle, uzun vadeli planlamanın yapılması farklı etkenlerin değerlendirildiği daha kapsamlı bir süreçtir. Uzun vadeli planlama için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Büyüme oranı, yatırımların geri dönüşü, iş süreçlerinin hedef ve amaçlarını belirleyiniz.
  • Hedeflenen büyüme oranına ulaşmak için proforma gelir tablosu ve nakit akış bütçesi araçlarını kullanarak sermaye tutarını belirleyebilirsiniz.
  • Şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek ulaşabileceğiniz hedef ve amaçlar belirleyin.
  • İş verimliliğini ve kârlılığını  artırabilecek yöntemler ile faaliyetlerinizi, pazar fırsatlarını, ürün ve hizmet gamınızı yeniden değerlendirin.
  • Gelecek yıllara yönelik satış oranı ve gider tahminlerini yaparken, bu tahminlere yönelik mali, fiziksel ve insan kaynakları ihtiyaçlarınızı belirleyin.
  • Belirli aralıklarla mali tabloları gözden geçirerek kısa ve uzun vadeli finansal planlarınızdaki hedeflerinize ne kadar ulaştığınızı değerlendirin, gerekirse yeniden düzenleyin.

Finansal Planlama Faydaları Nelerdir?

Bir finansal plan geliştirmek ve kullanmak pazarlama, genişleme veya ürün geliştirme gibi işletmenin büyümesi için kaynaklara en çok ihtiyaç duyulan alanların görselleştirilmesini sağlar. Finansal plan olmadan, iş süreçlerine yönelik kararlar daha riskli hale dönüşebilir. Finansal planlamanın şirketlere sağladığı faydalar aşağıdaki gibi listelenebilir:

> Nakit akışı doğru yönetilir: Özellikle yeni kurulan şirketler için oldukça önemli olan nakit ve borç seviyelerinin yakından takip edilmesini sağlayarak şirketin finansmanını dengede tutulmasına yardımcı olur.

> Etkin bütçe dağılımı sağlar: Şirketin mevcut genel bütçesinin her bir departman, proje veya iş sürecinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde dağıtılır ve bölümlere ayrılan harcamaların takibi daha kolay gerçekleştirilir.

> Maliyetler azalır: Finansal planlama ile şirket harcamalarının belirlenmesinin yanı sıra tasarruf edilebilen alanları önceden saptayarak gereksiz veya fazla maliyetlerin gelecek dönemlerde azaltılmasını sağlar.

> Finansal riskleri ortadan kaldırır: Hazırlanan finansal planlarda belirli iş sigortası masrafları, verimsizlikten kaynaklı kayıplar ve diğer beklenmedik giderler için kaynak ayrılarak şirket faaliyetlerini aksatacak finansal risklerin önüne geçilebilir.

> Şirkete şeffaflık kazandırır: Finansal planı hem çalışan hem de yatırımcılar ile paylaşarak şirketin büyüme hedeflerini, gelir, maliyet ve kârlılık açısından hangi konumda bulunduğu açıkça gösterilir.

Şirketlerin finansal planlama ve konsolidasyon süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütmelerini sağlayan çözümler bulunuyor. GTech sunduğu esnek finansal hesaplama yapıları, bütünleşik ve tutarlı veri modeli, hızlı analiz, raporlama ve otomasyon özelliklerine sahip bütçe planlama ve finansal konsolidasyon çözümleri ile şirketlerin stratejik finansal kararlar almasına yardımcı oluyor. Siz de finansal planlama süreçlerinde GTech çözümlerinden faydalanmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.