G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi tedarikçimiz ile tüzel kişi tedarikçilerimizin yetkililerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, ve KVKK 5 (1) “Açık rıza alınması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. 

Yurtdışına Aktarım

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, kişinin kendisinin iletmesi ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitesi üzerinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

  • Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:6/4 Sarıyer/ İSTANBULadresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
  • gteknoloji@hs01.kep.tr   şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
  • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
  • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gtech.com.tr

adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.