G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) gerçek kişi müşteri/potansiyel müşterilerimiz ile tüzel kişi müşteri/potansiyel müşterilerimizin temsilcilerine ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen  “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK 5 (1) “Açık rıza alınması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • Denetim süreçlerinde, talep edilmesi halinde denetime gelen Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

Yurtdışına Aktarım                

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, kişinin kendisinin iletmesi ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitesi üzerinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:6/4 Sarıyer/ İSTANBULadresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • gteknoloji@hs01.kep.tr   şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 •  güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gtech.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.