RELATED PERSON APPLICATION FORM

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş

UNDER THE LAW OF PROTECTION OF PERSONAL DATA NO 6698

RELATED PERSON APPLICATION FORM

The following rights have been granted to the personal data holders ( referred to as the Applicant “) defined in the Law on Protection of Personal Data No. 6698 ( referred to as KVKK “) under Article 11 of the KVKK:

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gtech.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi tarafından Şirketimize bizzat başvurulması ile,
 • Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Başvuru Sahibinin, Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda, bu adresinden Şirketimiz’in kvkk@gtech.com.tr adresine e-posta gönderilmek suretiyle,

iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru Sahibinin başvuru adresine bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:6/4 Sarıyer/ İSTANBUL Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter aracılığı ile tebligat Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:6/4 Sarıyer/ İSTANBUL Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirketimize kayıtlı e-posta adresinizden e-posta gönderimi kvkk@gtech.com.tr E-posta iletisinin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir:

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad   :  

Soyad

  :  
TC Kimlik Numarası   :  

Telefon Numarası

  :  
E-posta   :  

 

Adres

  :  
 1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

□  Çalışan Adayı

□  Mevcut Çalışan

□  Eski Çalışan

□  İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)

□  Müşteri

□  Diğer: ……………………………………….

Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim: …………………………………………………………………

İletişim Konusu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□  Eski Çalışanım

Lütfen Şirketimizde çalıştığınız yılları belirtiniz:

……………………………………………………………………

□  Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)

Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi belirtiniz:

………………………………………….. …………………….

□ I am a customer

Please indicate your shopping date and relevant dealer:

………………………………………….. …………………….

□ Third Party Company Employee

Please indicate the company you work with and the position information.

………………………………………….. …………………….

 

□ Other:

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .

 1. Please specify your request in the scope of KVKK in detail.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Please select the method of notification of our response to your application:
 • I want it sent to my address.
 • I want to receive it by hand.
 • I want to reply to my e-mail address that I sent the form and registered on your system.

(In case of receipt by proxy, a notarized power of attorney or a certificate of authority must be present and attached to this Application Form.)

This Application Form has been issued in order to determine your relationship with our Company and to determine your personal data processed by our Company, if any, and to respond to your application correctly and within the legal period. Our Company reserves the right to request additional documents and information (copy of identity card or driver’s license, etc.) in order to eliminate the legal risks that may arise from illegal and unfair data sharing and especially to ensure the security of your personal data. In the event that the information about your requests you submit within the scope of the Application Form is not correct and up-to-date, or an unauthorized application is made, our Company does not accept liability for the requests arising from the wrong information or the unauthorized application.

Applicant’s Contact Person;

Name and surname :……………..…………

Application date :…………..……………

Signature: ………… .. ………