G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş

ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusu

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz,

 • Çalışan/Stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışan/Stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık verisi) insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak açık rızanız alınarak işlenecektir.

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddelerindeki hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • İnternet üzerinde kariyer siteleri aracılığı ile iş başvurusunun gerçekleştirilmesi
 • İş başvuru formunun fiziki olarak doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçlar kapsamında, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, Şirket’in danışmanlık sunduğu firmalar bünyesinde proje tabanlı olarak yürütülen hizmetler kapsamında, çalışan adayının özgeçmişine uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla, KVKK’nın 8 (1) maddesi uyarınca, çalışan adayının açık rızasının alınması hukuki sebebine dayanarak Şirket’in kurumsal iş ortakları ile paylaşılacaktır.

Kurumumuz tarafından iş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında Microsoft Office365, Gmail vb. e-posta yazılımları ile Zoom, Microsoft Teams, Skype, Vedubox, Vimeo, Wetransfer vb. çevrimiçi (online) toplantı ve uzaktan bağlantı yazılımları kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır. Kişisel verileriniz “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Çalışan Özlük bilgileri,  G TEKNOLOJİ BİLİŞİM SAN. VE TİC. A.Ş’nin danışmanlık sunduğu firmalar bünyesinde proje tabanlı olarak yürütülen hizmetler kapsamında, çalışan özgeçmişine uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmesi amacıyla yurtdışı iş ortaklarına çalışanın açık rızası alınarak aktarılmaktadır.

 

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi web sitesi üzerinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Maslak Mahallesi Dereboyu 2 Cad. No:6/4 Sarıyer/ İSTANBULadresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • gteknoloji@hs01.kep.tr   şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@gtech.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

☐Okudum, onay veriyorum

Adı / Soyadı :

İmza:

Tarih: